Gebruiksvoorwaarden van website

Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. Uw gebruik van deze website is onderhevig aan, en betekent aanvaarding van de voorwaarden opgenomen in deze kennisgeving.

Algemeen. Deze website wordt geleverd door Vertex voor het gemak van bezoekers van onze website. Niets op deze website mag worden opgevat als een aanbod om een bindend contract te vormen, of als het verlenen van een licentie of overdracht van intellectueel eigendom. Uw gebruik van deze site is op eigen risico. Niettegenstaande enige andere bepaling hierin, behoudt Vertex zich het recht voor, in geval van een overtreding van deze voorwaarden, haar rechten, eigendommen en belangen te beschermen tot de maximale reikwijdte van de wet.

Gedateerde informatie. De informatie op deze website is of was actueel tot de datum van 'laatste herziening' te zien op elke pagina. Hoewel Vertex periodiek de aanwezige informatie op de website up-to-date maakt of corrigeert, kan deze informatie schrijffouten en/of technische onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten. Vertex geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie op deze website en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke informatie te actualiseren. Vertex behoudt zich ook het recht voor om op elk gewenst moment en van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, weglatingen of wijzigingen door te voeren over de informatie.

Auteursrecht en handelsmerken. Deze website en de informatie die het bevat, is het eigendom van Vertex Pharmaceuticals Incorporated en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers, en is beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiden door de toepasselijke wetgeving, het auteursrecht, internationale verdragen en andere intellectuele eigendomsrechten. De handelsmerken en logos die op deze website zijn weergegeven, zijn handelsmerken van Vertex Pharmaceuticals Incorporated tenzij anders vermeld. In het bijzonder Vertex en het Vertex-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Niets op deze website mag worden opgevat om een licentie of recht te verlenen aan enige handelsmerken, logo's of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten zijn voorbehouden aan de eigenaars van de handelsmerken, dienstmerken, logo's, of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders beschreven in deze kennisgeving.

Privacy. Als u informatie (inclusief persoonlijke informatie) verstrekt op deze website, vallen dergelijke gegevens onder het privacybeleid van Vertex, dat via deze website beschikbaar is. Degene die informatie aan Vertex verstrekt, is zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en het niet schenden van de wettelijke rechten van een ander persoon.

Geen garanties. Uw gebruik van deze website en gekoppelde websites is op eigen risico. Noch Vertex noch enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van deze website is aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van deze website of een gekoppelde website. Dit geldt ook voor schade als gevolg van virussen of andere schadelijke of kwaadaardige code die uw computer kunnen infecteren. Zonder beperking op het voorgaande, WORDT ALLES OP DEZE WEBSITE U 'AS IS' GELEVERD ZONDER GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe; de bovenstaande uitsluiting is daarom mogelijk niet op u van toepassing.

Links naar andere websites. Deze website kan links bevatten naar websites die onderhouden worden door andere bedrijven. Vertex verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak. Het opnemen van een link impliceert niet dat Vertex websites, bedrijven of producten van derden onderschrijft. Vertex heeft geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke websites van derden en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de functionaliteit van dergelijke websites of voor de nauwkeurigheid van informatie op deze andere websites.

Links naar deze website. Links naar elk document door Vertex gepubliceerd moeten uitsluitend naar de homepage gericht zijn, zonder frames of ons URL-adres te verwijderen.

Toepasselijk recht. Deze website is alleen gericht op gebruikers in de Europese Unie, Australië en Nieuw-Zeeland. Door deze website te betreden gaan u en Vertex akkoord dat de Zwitserse wetgeving, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke principes, van toepassing is op alle geschillen op basis van, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze website of enige informatie die het bevat. Met betrekking tot dergelijke geschillen gaan u en Vertex ook akkoord met en onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en rechtsgebied van een rechter in Zwitserland.

Wijzigingen aan deze kennisgeving. Vertex kan deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet daarom deze pagina elke keer bezoeken wanneer u deze website betreedt om de op dat moment geldende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website opnieuw te bekijken.